ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

Bidhistory.org

Відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання інформаційних послуг (далі - Договір), адресоване будь-якій фізичній особі (далі - Користувач), є офіційною пропозицією інтернет ресурсу «Bidhistory.org», тобто компанії, що діє під комерційним позначенням «Bidhistory.org» (далі - «Bidhistory.org») і містить усі істотні умови регламентування відносин, що виникають з будь-якою фізичною чи юридичною особою, яка акцептувала цей Договір, прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладання цього Договору, що називається надалі «Замовник», спільно звані – «Сторони».

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. "Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщено на Сайті/Сервісі Виконавця.

1.2. "Акцепт" - повне, безумовне та беззаперечне ухвалення умов цього публічного Договору (оферти) особою, яка зареєструвалася на сайті «Bidhistory.org» або скористалася послугами без реєстрації.

1.3. "Оферта" - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, про укладення з нею договору про надання послуг на існуючих умовах, що містяться у реченні.

1.4. «Bidhistory.org» - особа (компанія), яка має право на використання комерційного найменування «Bidhistory.org» та забезпечує функціонування Сервісу, доступ до якого забезпечується через сайт та шляхом зв’язку за допомогою контактів вказаних на даному сайті, та яка надає Замовникам платні автоматичні інформаційні послуги за допомогою сайту «Bidhistory.org».

1.5. Сайт - сайт «Bidhistory.org» для десктопних ПК та мобільних пристроїв iOS та Android.

1.6. Замовник - фізична чи юридична особа, яка, як Сторона цього Договору, придбала інформацію у «Bidhistory.org» за допомогою сайту «Bidhistory.org».

1.7. Користувач – фізична чи юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги на сайті/сервісі.

1.8. "Клієнт"- фізична особа, яка акцептувала публічну оферту - уклала з Виконавцем договір на умовах, які у договорі.

1.9. Логін (ID) – унікальний номер (набір символів), який надається «Замовнику» після реєстрації на сайті «Bidhistory.org».

1.10. Баланс особового рахунку– різниця, на певний момент часу, між сумою авансового платежу, що вноситься «Замовником» на рахунок «Bidhistory.org» та сумою коштів, списаних «Bidhistory.org» з особового рахунку, як плату за надані інформаційні послуги, яка відображається для перегляду на сайті після введення "Замовником" особистого ідентифікатора.

1.11. Авансовий платіж – внесення Замовником грошових коштів на рахунок «Bidhistory.org» у спосіб, визначений на сайті (у тому числі через платіжні термінали, інтернет-банкінг, іншими способами, не забороненими чинним законодавством України, а також від імені інших уповноважених осіб з зазначенням Логіну Замовника), що відображається збільшенням Балансу рахунку "Замовника".

1.12. Замовлення– інформація, наявна в Сервісі «Bidhistory.org», про замовлення.

1.18. Платіж через сайт – платіж, здійснений за допомогою банківського чи мобільного оператора або іншого способу оплати, який використовується Клієнтом через сайт «Bidhistory.org», щоб сплачувати за Вартість послуги.

1.19. Автоматичні Інформаційні Послуги - послуги які надаються без участі людини, шляхом обробки запитів програмним кодом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ця публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг Замовнику шляхом надання доступу до Автоматичного Сервісу «Bidhistory.org» у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти зазначені послуги та здійснити їхню оплату з подальшою можливістю використання цієї інформації для надання «Замовником» послуги.

2.2. Виходячи із цього Договору, автоматичні інформаційні послуги надаються шляхом надання доступу до електронних ресурсів Сервісу «Bidhistory.org» після реєстрації або без неї на сайті «Bidhistory.org».

2.3. Користувач має право на власний розсуд вибирати один із таких способів надання послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально.

2.4. Зміст цього Договору є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній чи фізичній особі укласти Договір про надання автоматичних інформаційних послуг. Цей Договір є публічним та до нього застосовуються положення Цивільного законодавства України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець («Bidhistory.org») зобов'язується:

3.1.1.Надавати автоматичні інформаційні послуги Замовнику шляхом доступу до Сервісу «Bidhistory.org» у порядку та на умовах, визначених цим Договором;

3.1.2. Здійснювати консультування Замовника за допомогою роботи автоматичних служб сервісу;

3.2. Виконавець («Bidhistory.org») має право:

3.2.1. Не надавати послуги Замовнику при залишку коштів на Особовому рахунку Замовника якщо такий використовується, меншому за розмір встановленої суми першого авансового платежу або в інших випадках на розсуд. При цьому «Bidhistory.org» не зобов'язане в даному випадку повідомляти Замовника про причини зупинення надання послуг;

3.2.2. Тимчасово припиняти доступ до сайту через планові та/або не планові роботи, модернізацію Сервісу «Bidhistory.org» або інші подібні обставини;

3.2.3. Припиняти доступ до сайту/сервісу через повідомлення про розірвання Договору, що надійшло від Замовника на адресу адміністратора сервісу у термін не більше трьох робочих днів з дати отримання, негативним Балансом особового рахунку Замовника якщо такий використовується, не акцептом змін до цього Договору;

3.3. Замовник має право:

3.3.1. Використовувати отримані інформаційні послуги у своїй діяльності, з дотриманням вимог чинного законодавства України;

3.3.2. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку без пояснення причин у порядку, визначеному цим Договором;

3.4. Замовник зобов'язується:

3.4.1. Повідомляти про готовність придбати у «Bidhistory.org» автоматичні інформаційні послуги, передбачені цим Договором, у порядку, передбаченому на сайті;

3.4.2. На свій розсуд приймати, відхиляти або ігнорувати замовлення, доступ до яких замовник отримує відповідно до умов цього Договору.

3.4.3. Добросовісно використовувати придбані в «Bidhistory.org» інформаційні послуги, не допускаючи скарг Користувачів, Клієнтів та заподіяння шкоди діловій репутації «Bidhistory.org»;

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на Сервісі Виконавця.

4.2. Оплата клієнтом послуг за цим договором здійснюється у порядку попередньої оплати відповідно до тарифів виконавця на послуги у безготівковій формі через платіжну систему.

4.3. Якщо Клієнт не скористався наданими та оплаченими послугами Виконавця з власних причин, то сума коштів, сплачених Клієнтом у порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця за замовлені послуги, не повертається.

4.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни виконавець оприлюднить на офіційному сайті.

4.5. Сплачені послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.

4.6. «Bidhistory.org» не має права здійснювати перевірку джерел походження коштів, використаних Замовником для оплати придбаних у «Bidhistory.org» автоматичних інформаційних послуг.

4.7. Замовник погоджується з тим, що будь-які платежі, здійснені через послугу Платежі через сайт, вважаються такими самими, як і платежі, що надходять безпосередньо Замовнику, та відображаються на його Особовому рахунку та можуть бути використані для проведення взаємних розрахунків Сторін за цим Договором.

4.8. Усі додаткові витрати Виконавця, які не передбачені Договором та виконані Виконавцем у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за цим Договором та за попереднім погодженням з Клієнтом, повинні бути компенсовані останнім протягом 5 (п'яти) днів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За недотримання умов цього Договору сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. «Bidhistory.org» не відповідає перед Користувачами, та самим Замовником, а також перед державними органами, органами місцевого самоврядування та третіми особами за зобов'язаннями Замовника або за будь-які порушення, допущені Замовником внаслідок здійснення ним діяльності з отриманими послугами за допомогою сервісу.

5.3. У разі отримання скарг від інших Користувачів Сервісу «Bidhistory.org», які вказують на порушення Користувачем своїх зобов'язань за цим Договором, укладеними Користувачем, «Bidhistory.org» Виконавець в односторонньому порядку має право тимчасово зупиняти доступ до сайту/ресурсу.

5.4. Сторони погодили, що повну відповідальність за будь-яке порушення будь-яких законів та підзаконних нормативно-правових актів, які можуть виникнути внаслідок надання Послуг отриманих на сайті, несе виключно Користувач.

6. Вирішення суперечок

6.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха тощо. , термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на період, протягом якого діятимуть такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору.

7.2. Сторона, яка не виконує свого зобов'язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов'язань за договором.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини діють понад 30 календарних днів, Сторона, за своїм бажанням, повинна розірвати договір. У цьому випадку жодна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли на початок дії форс-мажорних обставин.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони зобов'язуються зберігати в конфіденційності умови та положення договору, інформацію, отриману під час виконання зобов'язань і жодна із сторін не має права розкривати їх третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони, за винятком права на отримання такої інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір публічної оферти набирає чинності з акцепту оферти діє до його виконання.

9.2. Договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10. ЗАЯВИ І ГАРАНТІЇ

10.1 Сторони усвідомлюють та погоджуються, що цей Договір не є трудовим Договором, Договором підряду та що «Bidhistory.org» надає «Замовнику» виключно автоматичні інформаційні послуги за цим Договором на платній основі.

10.2. Замовник надає Клієнтам послуги на власний ризик. Замовник самостійно та за свій рахунок здійснює та несе самостійну відповідальність за результати такої діяльності.

10.3. Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що «Bidhistory.org» не виступає його податковим агентом з будь-яких податків та зборів, що стягуються на території України відповідно до чинного законодавства України, у зв'язку з акцептуванням цього договору.

10.4. «Bidhistory.org» має право в односторонньому порядку змінювати чи оновлювати умови Договору у будь-який час шляхом опублікування інформації на Сервісі.

10.5. «Bidhistory.org» має право організовувати та проводити термінові акції, у тому числі шляхом внесення змін та доповнень до цього Договору, вводити та скасовувати бонусні та інші заохочувальні програми.

10.6. Замовник поінформований та погоджується з тим, що сайт може бути тимчасово недоступний з технічних причин, зокрема у зв'язку з проблемами пов'язаними з функціонуванням мережі Інтернет, плановими роботами, технічними неполадками чи модернізацією програмного забезпечення Сервісу «Bidhistory.org», відсутністю мережі на мобільних пристроях через збої в роботі мобільних операторів та інше. У зв'язку з такими обставинами «Bidhistory.org» не гарантує конкретної або мінімальної наявності доступу до сайту і Замовник не має з цього приводу претензій до «Bidhistory.org».

10.7. Акцептуючи цей Договір Замовник стверджує, що має повну цивільну дієздатність.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. При виконанні цього Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

11.2.Клієнт дає безумовну згоду на зберігання та обробку, у тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що стосується персональних даних Клієнта з метою, пов'язаної з виконанням цього договору та наслідків його виконання або невиконання.

11.3. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

 

Контакти для зв’язку з адміністраторами сервісу

E-mail: [email protected]